Žádost o dar na obnovu památek z městského rozpočtu

Od pěti do padesáti tisíc korun mohou získat vlastníci nemovitostí nebo drobné památky v Jablonci nad Nisou, kteří si požádají o finanční dar z městského rozpočtu. Žádost je třeba odeslat do poloviny března komisi městské památkové péče.

Dar z městské pokladny je určený na obnovu památky či prostředí, které s ní souvisí a podílí se na její prezentaci, např. na úpravu dřevin, terénu či dalších porostů. „Takto je možné obnovit drobné památky, jako jsou sochy, křížky, kapličky, boží muka, ale i umělecká díla 20. století apod., nebo součásti veřejně přístupných nemovitostí. Věc, na kterou je dar žádán, ale nemusí být kulturní památkou ve smyslu zákona o památkové péči,“ vysvětluje předseda komise Miloš Krčmář s tím, že dar je určený na práce provedené v průběhu roku 2019. Minimální výše daru je pět tisíc, maximální 50 tisíc korun. „V odůvodněných případech může komise rozhodnout, že lze horní mez přesáhnout. Ale jen tehdy, když součet všech darů nepřesáhne 100 tisíc korun,“ poznamenává Krčmář.

Žádosti je možné podávat do 15. března 2019 na originálních formulářích a musí obsahovat identifikaci památky: název, katastrální území, parcelní číslo, číslo popisné, foto, identifikační údaje žadatele, specifikované práce a finanční rozvahu. Formulář pak žadatelé odevzdají buď osobně na podatelně úřadu, nebo poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 46601 Jablonec nad Nisou (podatelna – sekretariát náměstka primátora Jakuba Chuchlíka), prostřednictvím datové schránky MMJN (ID datové schránky: wufbr2a) či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@mestojablonec.cz.

Informace k žádosti o dar získají zájemci v sekretariátu náměstka Jakuba Chuchlíka, III. patro/č. dv. 309, a na oddělení životního prostředí a památkové péče, Pavla Štancíková a Jakub Šrýtr, III. patro/č. dv. 321, nebo na webových stránkách města v sekci Životní situace/Dotace/Peněžitý dar z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou, kde jsou k dispozici také formuláře ke stažení.