Volby a referendum si žádají více než 700 lidí

V Jablonci nad Nisou se zároveň s prvním kolem prezidentských voleb 12. a 13. ledna 2018 bude konat referendum o zachování výherních hracích automatů v jabloneckých kasinech. Ačkoli jsou volby i referendum až v polovině ledna, jablonecký magistrát už teď plně zaměstnávají přípravy na jejich konání. Hledají se hlavně členové komisí.  

Nejsou lidi

V současné době je největším oříškem dostatečné personální zabezpečení průběhu voleb i referenda. Město má ze zákona povinnost vytvořit dvě komise. Jednu pro prezidentské volby a jednu pro hlasování v referendu. Celkem v těchto komisích zasedne 500 členů a 100 zapisovatelů. Dalších cca 150 lidí je potřeba pro technické zabezpečení voleb – příprava a rozvoz materiálu, fyzické rozmístění nábytku a volebních náležitostí jako jsou zástěny, urny, následný úklid atd. V podstatě se dá říci, že každý 50. volič v Jablonci nad Nisou se nějak podílí na přípravě voleb a referenda v lednu 2018.

Aktuálně má jablonecký magistrát dostatečný počet lidí pro volební komise na prezidentské volby. Do hlasovacích komisí pro referendum, i přes veškerou snahu jak magistrátu, tak přípravného výboru, schází stále ještě více než 100 lidí.

„Zapisovatelé volebních a hlasovacích komisí jsou zaměstnanci magistrátu města. Není to nutné, ale je to pro nás jakási garance kvality průběhu voleb či hlasování v případě referenda. Naši úředníci znají postupy, mají zkušenosti, jsou pečliví a mají vazbu na město, umějí si poradit, což je důležité,“ vysvětluje tajemník magistrátu Marek Řeháček. Ostatní členové komisí jsou v případě voleb převážně nominovaní politickými stranami a částečně se jedná o dobrovolníky. V případě hlasovacích komisí pro referendum jsou také zapisovatelé z řad zaměstnanců magistrátu, ostatní členové jsou jednak nominováni přípravným výborem a jednak jsou to opět dobrovolníci. Termín pro delegování přípravným výborem je ze zákona do 16 hodin dne 28.12.2017. Poté bude třeba neobsazená místa doplnit nashromážděnými dobrovolníky. A právě dobrovolníky Jablonec nyní potřebuje. 

Výzva

Magistrát města Jablonec nad Nisou vyzývá všechny, kteří by se chtěli stát členy komisí a splňují níže uvedené požadavky, aby se hlásili na telefonu 483 357 545 nebo na e-mailu volby@mestojablonec.cz. 

Členem komise pro místní referendum může být pouze občan ČR, starší 18 let s trvalým pobytem na území města Jablonec nad Nisou nebo občan jiného členského státu EU, který je starší 18 let, má trvalý pobyt na území města Jablonec nad Nisou a je zapsán v dodatku stálého seznamu.

Odměna je stanovena zastupitelstvem města na 1.300 Kč pro člena komise, 1.600 Kč pro předsedu komise. Výše odměny je shodná jako pro konání dvoudenních voleb. Členovi komise náleží stravné ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného dle zákoníku práce (v současné době je to 72 Kč za den).

Dle zákona o místním referendu náleží členovi komise pracovní volno bez náhrady mzdy.

Místní referendum se koná 12.-13.1.2018, pátek 14-22 hodin, sobota 8–14 hodin. V pátek se komise musí sejít nějakou dobu (max. 1 hod.) před zahájením. V sobotu po uzavření hlasovací místnosti bude probíhat sčítání a poté odevzdávání výsledků na radnici. 

„Pro obsazení volebních a hlasovacích komisí jsme oslovili nejen zaměstnance úřadu, ale například i zaměstnance jabloneckých škol. Přípravný výbor již také splnil svoji zákonnou povinnost a dodal do téměř každé hlasovací komise po jednom členu, i nadále ale spolupracujeme a předpokládáme, že další lidi doplní do 28. prosince,“ upřesňuje Pavlína Reichelová z kanceláře tajemníka, na jejíchž bedrech leží organizace voleb i referenda. Zatímco ve volební komisi pro volby prezidenta může zasednout každý člověk starší 18 let s českým státním občanstvím, členové hlasovacích komisí místního referenda musí mít trvalý pobyt v Jablonci nad Nisou. „V současné době hledáme dobrovolníky, které bychom mohli využít do obou typů komisí. Může se stát, že člen volební či hlasovací komise si těsně před konáním zlomí nohu nebo onemocní a budeme jej muset nahradit,“ vysvětluje Reichelová, proč je potřeba mít dostatečný počet lidí v záloze.