Jablonec vyhlásil architektonickou soutěž na terminál

Město vyhlásilo otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou. Návrhy je možné podávat do 8. prosince tohoto roku. Soutěž je zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek, Úředním věstníku EU i na webových stránkách města.   

Předmětem soutěže je návrh Dopravního terminálu v ulici Kamenné s parkovištěm pro zhruba 200 vozů a bezbariérovým propojením s vlakovou zastávkou, který bude jedním z jabloneckých projektů v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Náklady na jeho výstavbu jsou odhadnuté zhruba na 150 - 200 milionů korun. Žádost o dotaci by měli Jablonečtí podat v první polovině roku 2019, realizace by měla proběhnout v letech 2020-2022. 

Záměr výstavby multimodálního terminálu veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou společně s mimoúrovňovým spojením terminálu s centrem města a vlakovou zastávkou Jablonec nad Nisou-centrum a parkovacím domem je investicí přesahující 5 milionů EUR. „Proto bylo třeba vypracovat přesné zadání podmínek a požadavků. Postup soutěže o návrh je sice v počátku časové i finančně náročnější, ale vyplatí se to,“ říká náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Podle původního plánu měla být soutěž vyhlášená už ve druhé polovině července s tím, že uzávěrka 1. fáze bude do konce října. „Jenže v červenci jsme se seznámili s výsledkem květnového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k architektonické soutěži na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v budovách Národního muzea v Praze. Úřad celou soutěž pro závažné nedostatky zrušil. Proto jsme informovali organizátora naší soutěže, MOBA Studio, že je nutné zadávací dokumentaci a soutěžní podmínky přepracovat, aby odpovídaly připomínkám, které ÚHOS k soutěži Národního muzea měl,“ uvádí náměstek Pleticha a dodává, že podmínky a zadání měla před vyhlášením soutěže schválit také Česká komora architektů (ČKA), která však přišla s celou řadou dalších závažných připomínek a podmínky i zadání neschválila. 

Město nechalo poté vše kompletně přepracovat, nový materiál prošel důkladným připomínkováním, než jej znovu projednala v závěru srpna na své druhé schůzce odborná porota. „Soutěž nyní není mezinárodní, ale v porotě zůstává MArch. Paul Robbrecht z Belgie,“ informuje Pleticha s tím, že soutěžní návrhy je možné podávat do 8. prosince. „Porota je bude hodnotit v první polovině ledna a poté vyzve ty, kteří postoupili do 2. fáze soutěže, k dopracování návrhů do dalších podrobností.“ 

Konec 2. fáze je plánovaný na polovinu dubna 2018, návrhy pak posoudí odborná dopravní firma, porota a výsledky soutěže by měly být vyhlášené na konci dubna příštího roku.  

Harmonogram průběhu soutěže:

září 2017

vyhlášení architektonické soutěže

8. 12. 2017

uzavírka 1. fáze pro podání soutěžních návrhů

Leden 2018   

hodnotící zasedání poroty, I. fáze

           

výzva pro soutěžící, kteří postoupili do II. fáze

Březen 2018

odevzdaní soutěžních návrhů v II. fázi

Duben 2018

odborné posouzení soutěžních návrhů AF-CityPlan

 

Hodnotící zasedání poroty, II. fáze

 

vyhlášení výsledků soutěže

Květen 2018

podepsání smlouvy

Složení poroty pro vyhodnocení architektonicko-urbanistické soutěže na výstavbu jabloneckého terminálu

Podle regulí ČKA musí mít porota 3 až 11 řádných členů s hlasem rozhodujícím. „V zájmu nezávislosti rozhodování však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže,“ připomíná Lukáš Pleticha a vysvětluje pojmy nezávislý: „Nezávislí členové poroty nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném; za nezávislé porotce se nepovažují ani členové poradních sborů a zpracovatelé soutěžních podmínek a soutěžního programu (zadání) vyhlašovatele.“

Řádní členové poroty, závislí 
•    Ing. Petr Beitl, primátor města Jablonec nad Nisou
•    Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
•    Ing. Miloš Zahradník, náměstek primátora
•    Ing. arch. Ivan Lejčar 
•    Zdeněk Daniel

Řádní členové poroty, nezávislí 
•    prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel (místopředseda poroty)
•    PhDr. Miloš Kadlec 
•    Ing. arch. Ondřej Štěpán 
•    MArch. Paul Robbrecht (BE)
•    Ing. arch. Petr Kopal (předseda poroty)
•    Ing. arch. Tomáš Rudolf

Náhradníci poroty, závislí 
•    Ing. František Pešek 
•    Mgr. Jan Zeman 
•    JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Náhradníci poroty, nezávislí 
•    Ing. arch. Jan Lajksner 
•    Ing. Pavol Ondovčák 
•    Ing. Otakar Novotný

Přizvaní odborní znalci 
•    Ing. Milada Valečková, ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N.
•    Ing. Petr Hofhansl, Ph.D., AF-CITYPLAN
•    Ing. Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ, a. s.
•    Ing. Ludvík Lavička, technický ředitel DPMLJ, a. s.
•    Ing. Petr Prokeš, Transport Advisory, s. r. o.
•    Mgr. Milan Nožička, ředitel TSJ, s. r. o.
•    Jindřich Berounský, dopravní specialista GŘ ČD
•    Viktor Liška, Krajský úřad Libereckého Kraje, oddělení dopravní obslužnosti
•    Ing. Michaela Smrčková, Vedoucí oddělení ÚP SMJN

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborných znalců.