Autobus pro evakuaci osob rozšíří vozový park stanice HZS ÚK v Lounech.

Hasičský záchranný sbor České republiky nakoupil ze strukturálních fondů Evropské unie deset nových autobusů pro evakuaci osob. Dne 7. prosince 2012 proběhlo ve Vysokém Mýtě jejich slavnostní předání. Autobusy si převezali ředitelé hasičských záchranných sborů krajů. V rámci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje bylo rozhodnuto, že autobus pro evakuaci osob bude nejpozději do konce tohoto měsíce umístěn v požární stanici Louny, Územního odboru Žatec a bude k dispozici pro zásahy v celém Ústeckém kraji.

Autobusy byly pořízeny v rámci projektů operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách („Živelní pohroma“). Tyto projekty jsou realizovány v letech 2012 – 2013 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.

V rámci projektů operace Živelní pohroma bylo pořízeno i těchto 10 požárních autobusů pro hasičské záchranné sbory krajů Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského, Královéhradeckého a Pardubického v celkové hodnotě 43 668 000 Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je spolufinancováno z Integrovaného operačního programu. 
 
Pořízené autobusy budou hasičským záchranným sborům krajů sloužit především pro evakuaci osob z míst postižených živelní pohromou, průmyslovou havárií nebo jiným ohrožením do míst nouzového přežití. Dále jsou určeny pro přepravu jednotek při střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti či pro přeskupování sil Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci nejen celé České republiky.
 
Výroba požárních autobusů měla svá specifika. Pro účely evakuace jsou autobusy vybaveny minikuchyňkou pro ohřev potravy, chladničkou, jsou vybaveny kotvícími úchyty pro transport vozíčkáře, zdravotnickými nosítky. Na první pohled zaujmou bílým reflexním pruhem, světelným a zvukovým výstražným zařízením.  V autobusech jsou velké rozteče sedaček, aby byl dostatek prostoru při evakuaci. Samozřejmostí je vybavení komunikačními prostředky integrovaného záchranného systému. Jelikož se jedná o vozidla zvláštního určení, jsou speciálně upravena a schopna jízdy rychlostí až 130km/h.
 
O projektech operace Živelní pohroma:
V rámci operace Živelní pohroma se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů (všechny mimo Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který není financovatelný z výše uvedeného dotačního titulu) a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Realizací obdobných projektů na území krajů (s výjimkou hl. m. Prahy) dojde k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace.  
 
Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.
Tohoto cíle bude dosaženo pořízením požární techniky specializovaného určení pro hasičské záchranné sbory krajů a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektů realizovaných v rámci operace Živelní pohroma bude pořízená požární technika (mobilní záchranné soupravy), která bude rozmístěna plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha – viz výše) a bude určena pro záchranné a likvidační práce k odvrácení bezprostředních rizik, zejména při živelních pohromách v těžce přístupném terénu tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací (veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky) byla občanům garantována ve všech regionech České republiky. 
 
Pro zajímavost:
To, že hasiči takovou požární techniku opravdu potřebují, dokládají i zajímavá čísla z loňského roku.
V roce 2011 zasahovali hasiči u více než 100 000 událostí, zachránili přes 12 000 osob a přes 30 000 osob před hrozícím nebezpečím evakuovali.
Tedy, každé 3 minuty a 57 sekund vyjížděli hasiči k nějaké události a každých 12 min a 24 sec někoho zachránili nebo evakuovali.
 
Doplněním speciální techniky dojde ke zvýšení operability Hasičského záchranného sboru České republiky při záchranných a likvidačních pracích, zejména při živelních pohromách. Její plošné rozmístění do jednotek požární ochrany v hasičských záchranných sborech krajů zabezpečuje rychlé nasazení v rámci zásahového obvodu kraje a zkvalitnění veřejné služby pro občany.